FACEBOOK

Rodzaje tłumaczeń

Tłumaczenia przysięgłe

To odmiana tłumaczeń pisemnych. Ich specyfika polega na tym, że tłumaczony jest każdy element występujący w oryginale, w tym pieczęcie, dopiski, odnośniki itp., zgodnie z przepisami o tłumaczeniach przysięgłych.

Każda przetłumaczona strona jest opatrywana pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego, który jest uprawniony do wykonywania tłumaczeń wymaganych przez urzędy.

Przykładami takich dokumentów są akty urodzenia, ślubu, zgonu, zaświadczenia o niekaralności, akty notarialne, pełnomocnictwa i umowy, dyplomy i świadectwa szkolne – wszystkie one muszą być przetłumaczone i uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego.

Wynagrodzenie tłumaczy przysięgłych jest określone Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 25.08.1986 roku i zgodnie z nim przy obliczaniu wynagrodzenia za stronę rozliczeniową uważa się 25 wierszy, a za wiersz – 45 znaków maszynopisu lub rękopisu. Każdą rozpoczętą stronę liczy się za całą.

W przypadku tłumaczeń sporządzonych w innym układzie
maszynopisu niż 25 wierszy po 45 znaków na stronę przyjmuje się, że

Ile znaków ma strona rozliczeniowa tłumaczenia przysięgłego

1125 znaków

Dokumentem źródłowym

Dla tego rodzaju tłumaczeń są oryginały dokumentów. 

Jeśli klient nie przekazuje do przetłumaczenia oryginału, lecz tylko kopię, musi to być wyraźnie stwierdzone w opisie tłumaczenia. Po zakończeniu tłumaczenia klient otrzymuje z powrotem wszystkie oryginały dokumentów.

Rodzaje tłumaczeń

Tłumaczenia przysięgłe

To odmiana tłumaczeń pisemnych. Ich specyfika polega na tym, że tłumaczony jest każdy element występujący w oryginale, w tym pieczęcie, dopiski, odnośniki itp., zgodnie z przepisami o tłumaczeniach przysięgłych.

Każda przetłumaczona strona jest opatrywana pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego, który jest uprawniony do wykonywania tłumaczeń wymaganych przez urzędy.

Przykładami takich dokumentów są akty urodzenia, ślubu, zgonu, zaświadczenia o niekaralności, akty notarialne, pełnomocnictwa i umowy, dyplomy i świadectwa szkolne – wszystkie one muszą być przetłumaczone i uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego.

Wynagrodzenie tłumaczy przysięgłych jest określone Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 25.08.1986 roku i zgodnie z nim przy obliczaniu wynagrodzenia za stronę rozliczeniową uważa się 25 wierszy, a za wiersz – 45 znaków maszynopisu lub rękopisu. Każdą rozpoczętą stronę liczy się za całą.

W przypadku tłumaczeń sporządzonych w innym układzie
maszynopisu niż 25 wierszy po 45 znaków na stronę przyjmuje się, że

Ile znaków ma strona rozliczeniowa tłumaczenia przysięgłego

1125 znaków

Dokumentem źródłowym

Dla tego rodzaju tłumaczeń są oryginały dokumentów. 

Jeśli klient nie przekazuje do przetłumaczenia oryginału, lecz tylko kopię, musi to być wyraźnie stwierdzone w opisie tłumaczenia. Po zakończeniu tłumaczenia klient otrzymuje z powrotem wszystkie oryginały dokumentów.

Tłumaczenia pisemne
nieuwierzytelnione (zwykłe)

Są to tłumaczenia tekstów dostarczonych lub wskazanych
przez klienta, które opracowane są w dowolnej formie pisemnej.

Dla poprawnego tłumaczenia tłumacz powinien od początku pracy dysponować całością tekstu.

Efektem pracy tłumacza jest w tym przypadku tekst w innym języku, który wiernie odpowiada oryginałowi.

Tłumacz nie jest zobowiązany do tłumaczenia dosłownego,
lecz ma za zadanie oddać wiernie sens tekstu źródłowego zgodnie z naturą i specyfiką obu języków.

Nie wolno mu dodawać treści i znaczeń, których tekst oryginalny nie zawiera.

Jednostką rozliczeniową pomiędzy Klientem a tłumaczem jest tzw. strona rozliczeniowa.

Ile znaków ma strona rozliczeniowa tłumaczenia nieuwierzytelnionego (tłumaczenie zwykle)

1800 znaków ze spacją

Tłumaczenia
specjalistyczne

Za znak uważa się wszystkie widoczne znaki drukarskie
(litery, znaki przestankowe, cyfry, znaki przeniesienia itp.)
oraz uzasadnione budową zdań przerwy między nimi.

Ocena ilości znaków tłumaczenia, a tym samym ilości stron umownych do rozliczenia z klientem przed, a nawet w trakcie tłumaczenia jest bardzo trudna.

Może być dokonana na prośbę klienta tylko z możliwym przybliżeniem. Wynika to z faktu, że przedmiotem umowy na tłumaczenie tekstu zawieranej z klientem jest zawsze cena za jedną stronę umowną.

Ostateczna ilość znaków i stron tłumaczenia jest znana dopiero w chwili jego ostatecznego zakończenia i ta ilość jest rozliczana z Klientem.

Tłumacz jest zobowiązany wykazać Klientowi, że rozliczana ilość stron jest właściwa.

Obecnie jest to bardzo łatwe, gdyż najpopularniejszy edytor tekstów Word w każdej wersji umożliwia bezpośredni odczyt ilości znaków ze spacją każdego pliku tekstowego (pola tekstowe dolicza się osobno).

Tłumaczenia pisemne nieuwierzytelnione (zwykłe)

Są to tłumaczenia tekstów dostarczonych lub wskazanych
przez klienta, które opracowane są w dowolnej formie pisemnej.

Dla poprawnego tłumaczenia tłumacz powinien od początku pracy dysponować całością tekstu.

Efektem pracy tłumacza jest w tym przypadku tekst w innym języku, który wiernie odpowiada oryginałowi.

Tłumacz nie jest zobowiązany do tłumaczenia dosłownego,
lecz ma za zadanie oddać wiernie sens tekstu źródłowego zgodnie z naturą i specyfiką obu języków.

Nie wolno mu dodawać treści i znaczeń, których tekst oryginalny nie zawiera.

Jednostką rozliczeniową pomiędzy Klientem a tłumaczem jest tzw. strona rozliczeniowa.

Ile znaków ma strona rozliczeniowa tłumaczenia nieuwierzytelnionego (tłumaczenie zwykle)

1800 znaków ze spacją

Tłumaczenia specjalistyczne

Za znak uważa się wszystkie widoczne znaki drukarskie
(litery, znaki przestankowe, cyfry, znaki przeniesienia itp.)
oraz uzasadnione budową zdań przerwy między nimi.

Ocena ilości znaków tłumaczenia, a tym samym ilości stron umownych do rozliczenia z klientem przed, a nawet w trakcie tłumaczenia jest bardzo trudna.

Może być dokonana na prośbę klienta tylko z możliwym przybliżeniem. Wynika to z faktu, że przedmiotem umowy na tłumaczenie tekstu zawieranej z klientem jest zawsze cena za jedną stronę umowną.

Ostateczna ilość znaków i stron tłumaczenia jest znana dopiero w chwili jego ostatecznego zakończenia i ta ilość jest rozliczana z Klientem.

Tłumacz jest zobowiązany wykazać Klientowi, że rozliczana ilość stron jest właściwa.

Obecnie jest to bardzo łatwe, gdyż najpopularniejszy edytor tekstów Word w każdej wersji umożliwia bezpośredni odczyt ilości znaków ze spacją każdego pliku tekstowego (pola tekstowe dolicza się osobno).

Tłumaczenia pisemne
specjalistyczne

Są to w zasadzie tłumaczenia pisemne, identycznie
wykonywane i rozliczane, z tym że tekst jest specjalistyczny –

dotyczy specyficznej tematyki np. prawnej, technicznej, ekonomicznej, medycznej i posługuje się pojęciami charakterystycznymi dla określonej dziedziny wiedzy.

Język stosowany w takich tekstach jest znany określonemu środowisku zawodowemu. Odnalezienie w słowniku danego słowa nie jest w żadnym razie wystarczające dla poprawnego tłumaczenia.

Tam, gdzie tylko istnieje taka możliwość, tłumacz korzysta z konsultacji specjalisty w danej dziedzinie, który nie zna wprawdzie języka, lecz potrafi pomóc tłumaczowi w zrozumieniu problemu i w wyborze właściwych terminów specjalistycznych.

Niekiedy zwracamy się do Klienta o umożliwienie bezpłatnego skonsultowania tekstu z zatrudnionym tam specjalistą.

Wszystko to zmierza do podniesienia jakości tłumaczenia.
Tego rodzaju tłumaczenia są bardzo pracochłonne, wymagające wyższych kwalifikacji, a zatem odpowiednio droższe od tłumaczeń ogólnych.

Tłumaczenia pisemne specjalistyczne

Są to w zasadzie tłumaczenia pisemne, identycznie
wykonywane i rozliczane, z tym że tekst jest specjalistyczny –

dotyczy specyficznej tematyki np. prawnej, technicznej, ekonomicznej, medycznej i posługuje się pojęciami charakterystycznymi dla określonej dziedziny wiedzy.

Język stosowany w takich tekstach jest znany określonemu środowisku zawodowemu. Odnalezienie w słowniku danego słowa nie jest w żadnym razie wystarczające dla poprawnego tłumaczenia.

Tam, gdzie tylko istnieje taka możliwość, tłumacz korzysta z konsultacji specjalisty w danej dziedzinie, który nie zna wprawdzie języka, lecz potrafi pomóc tłumaczowi w zrozumieniu problemu i w wyborze właściwych terminów specjalistycznych.

Niekiedy zwracamy się do Klienta o umożliwienie bezpłatnego skonsultowania tekstu z zatrudnionym tam specjalistą.

Wszystko to zmierza do podniesienia jakości tłumaczenia.
Tego rodzaju tłumaczenia są bardzo pracochłonne, wymagające wyższych kwalifikacji, a zatem odpowiednio droższe od tłumaczeń ogólnych.

Tłumaczenia
ustne

Wykonujemy tzw. tłumaczenia konsekutywne
(bez kabiny, stosowane podczas konferencji, negocjacji, szkoleń, prezentacji, posiedzeń rad nadzorczych itp. – osoba mówiąca robi przerwę co kilka zdań, aby dać tłumaczowi czas na tłumaczenie).

Tłumaczenie konferencji, negocjacji, szkoleń, prezentacji, posiedzeń rad nadzorczych, tłumaczenia w urzędach

Tłumaczenia ustne mogą też być tłumaczeniami przysięgłymi. Mają one miejsce wszędzie tam, gdzie cudzoziemiec staje przed urzędnikiem państwowym np. u notariuszy, na policji, w sądach, urzędach stanu cywilnego.

Warunki pracy i wynagrodzenia w przypadku tłumaczeń ustnych są również specjalnie określone, tzn. czas pracy tłumacza liczony jest od godziny, na którą został zamówiony. Wszystkie przerwy dla uczestników spotkania czy konferencji dotyczą również tłumacza i są wliczane w jego czas pracy.

Zaleca się dostarczenie tłumaczowi materiałów pomocniczych związanych z tematyką spotkania z takim wyprzedzeniem, aby miał on czas na odpowiednie przygotowanie się.

Jeśli spotkanie ma miejsce poza siedzibą tłumacza, klient pokrywa koszty przejazdu i pobytu tłumacza.

Rozliczanie tłumaczeń ustnych odbywa się na podstawie 4-godzinnych bloków.

Tłumaczenia ustne

Wykonujemy tzw. tłumaczenia konsekutywne
(bez kabiny, stosowane podczas konferencji, negocjacji, szkoleń, prezentacji, posiedzeń rad nadzorczych itp. – osoba mówiąca robi przerwę co kilka zdań, aby dać tłumaczowi czas na tłumaczenie).

Tłumaczenie konferencji, negocjacji, szkoleń, prezentacji, posiedzeń rad nadzorczych, tłumaczenia w urzędach

Tłumaczenia ustne mogą też być tłumaczeniami przysięgłymi. Mają one miejsce wszędzie tam, gdzie cudzoziemiec staje przed urzędnikiem państwowym np. u notariuszy, na policji, w sądach, urzędach stanu cywilnego.

Warunki pracy i wynagrodzenia w przypadku tłumaczeń ustnych są również specjalnie określone, tzn. czas pracy tłumacza liczony jest od godziny, na którą został zamówiony. Wszystkie przerwy dla uczestników spotkania czy konferencji dotyczą również tłumacza i są wliczane w jego czas pracy.

Zaleca się dostarczenie tłumaczowi materiałów pomocniczych związanych z tematyką spotkania z takim wyprzedzeniem, aby miał on czas na odpowiednie przygotowanie się.

Jeśli spotkanie ma miejsce poza siedzibą tłumacza, klient pokrywa koszty przejazdu i pobytu tłumacza.

Rozliczanie tłumaczeń ustnych odbywa się na podstawie 4-godzinnych bloków.

Zamów bezpłatną wycenę tłumaczenia

Pobierz darmowego e-booka i odbierz 20% zniżki na konsultacje i kursy!