FACEBOOK

Conversa Anna Czuba przykłada dużą wagę do ochrony Twojej prywatności. Pragniemy zapewnić, że traktujemy Twoje dane ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.


Z niniejszej Polityki dowiesz się w jaki sposób wykorzystujemy informacje o Państwu, będące danymi osobowymi w rozumieniu przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, w skrócie RODO. Znajdziesz tu także informacje o uprawnieniach, które przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Conversa Anna Czuba.


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE nr 119) informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Conversa Anna Czuba ul. Kozacka 42/9 87-100 Toruń NIP: 8792009698 REGON: 871568559

2. W ramach wdrożenia systemu ochrony danych osobowych w naszej organizacji podjęliśmy decyzję o niewyznaczaniu inspektora ochrony danych osobowych z uwagi na fakt, że w naszej sytuacji nie jest to obowiązkowe. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy się pod adresem email: sekretariat@conversa.pl

3. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu:
1) odpowiedzi na wiadomość zostawioną przez formularz kontaktowy na stronie www.conversa.pl
2) zawarcia umowy oraz jej realizacji. Dane będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/zamówienia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy/zamówienia, zgodnie z ustawą o rachunkowości. Maksymalny okres przechowywania Twoich danych w celach rozliczeniowych wynosi obecnie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany ze świadczoną usługą. Wiąże się to z upływem okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3) Weryfikacji poziomu językowego. Dane zebrane w związku z wypełnieniem przez Ciebie naszego testu kwalifikacyjnego online przechowujemy przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu przez okres 6 miesięcy.

4) realizacji uzasadnionych interesów Conversa Anna Czuba przez okres lat 2

4. Pana/Pani dane mogą również być przetwarzane w celach marketingowych w przypadku udzielenia odrębnej zgody na udostępnianie wizerunku. Jeżeli przetwarzamy Państwa dane na podstawie dobrowolnej zgody dla celów marketingowych, dane będą przechowywane do momentu, gdy wycofają Państwo nam udzieloną zgodę

5. Możemy być prawnie zobowiązani do udostępnienia Twoich danych osobowych na żądanie uprawnionych służb i organów, a także sądom i prokuraturze. Dane te mogą zostać udostępnione bez Twojej wiedzy oraz zgody, na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W takich przypadkach Conversa zawsze weryfikuje legalność żądania służb i organów dotyczących udostępnienia Twoich danych.

6. Posiada Pan/Pani prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, wyrażenia i cofnięcia zgód, usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych. Conversa w terminie 14 dni od otrzymania dyspozycji udzieli informacji o podjętych działaniach. Termin w razie potrzeby może zostać wydłużony o miesiąc w przypadku skomplikowanego charakteru żądania bądź dużej liczby żądań.

7. Conversa Anna Czuba przetwarza Pana/Pani dane w zakresie:
 imię i nazwisko,
 PESEL,
 dane adresowe,
 dane teleadresowe,
 poziom znajomości języka,
 szkoła, klasa i wiek dziecka (dotyczy kursów dedykowanych dla dzieci),
 nr konta bankowego (w przypadku osób regulujących płatność przelewem),
 adres IP (w przypadku nauczania zdalnego).

8. Po upływie okresów przechowywania Twoje dane osobowe zostaną trwale usunięte lub zanonimizowane.

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Pobierz darmowego e-booka i odbierz 20% zniżki na konsultacje i kursy!